Hakkımızda

Hakkımızda
 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, çevre sorunları ile ilgili çalışmaların hızlandırılması ve disiplinler arası çalışmalar yapmak amacıyla, 23 Ocak 2001 tarih ve 24296 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmeliğe istinaden ‘’Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi" (MÜÇEMER) kurulmuştur. Merkezin çalışma alanı ve görevlerinden bir tanesi de çevre sorunları ile ilgili çeşitli alanlarda bilimsel ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, sorunların çözümü için teknikler geliştirmek, kamu ve özel teşebbüsün çevre sorunlarıyla ilgili projeler hazırlamak ya da hazırlatmak, standartlar belirlenmesinde katkıda bulunmak, bilimsel raporlar vermek, teknoloji transferi ve fizibilite raporları hazırlanması konusunda teknik danışmanlık hizmetleri yürütmektir. Bu amaca hizmet etmek maksadıyla, bölgenin de ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, MÜÇEMER bünyesinde su ve atıksu analizleri yapmak maksadıyla 2012 yılında ‘’Su Analiz Laboratuvarı’’ kurulmuştur. Su Analiz Laboratuvarı kendi bünyesinde yer alan deneylerde uluslararası geçerliliği olan yöntemlerin uygulanmasını ve laboratuvar hizmetlerinin güvenilirliğinin sağlanmasını ve performansın arttırılmasını kendisine hedef edinmiştir.  Bu amaçla, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 5.9.2008 tarih ve 26988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği’’nin 5(c) maddesinde belirtilen, ‘’Laboratuvarlar TS EN ISO/IEC 17025 "Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar" standardı çerçevesinde çalışma konuları ile ilgili şartları sağlamak zorundadır.’’ ifadesine istinaden, laboratuvarda kullanılan deney metotlarıyla ilgili olarak su, atıksu ve deniz suyu ile ilgili toplam 37 adet parametreyi kapsayacak şekilde 2012 yılında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’a başvurmuştur. TÜRKAK denetimleri halen devam etmekte olup, Su Analiz Laboratuvarı’na Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 7.3.2013 tarih ve 10558 sayılı yazısına istinaden 01.03.2013-01.03.2015 tarihleri arasını kapsayan iki yıllık ‘’Çevre Ölçüm ve Analizleri Ön Yeterlilik Belgesi’’ verilmiştir. Laboratuvar bünyesinde yapılan analizlerin yanı sıra ayrıca su,atıksu ve deniz suyundan TS EN ISO standart metotları çerçevesinde numune alma hizmetleri de sunulmaktadır.
>